دسته بندی محصولات

ليست كتاب هاي انتشارات آگاه
تعداد يافت شده (۱۸۵)
صفحه ۱ از ۱۵
‏‫آسیب‌های فضای مجازی‮‬ :(مقالات برگزیده‌ی سومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران، بهار 1397 )
ناشر:آگاه پدیدآور: - نویسنده: معصومه معارف‌وند - نویسنده: سید‌طاهر موسوی قیمت:۳۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۳۰۰۰۰
آسیب‌های اقتصادی : جلد هشتم ( مقالات برگزیده سومین همایش آسیب‌های اجتماعی ایران بهار 1397)
ناشر:آگاه پدیدآور: - نویسنده: میرطاهر موسوی قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰
آسیب‌های زنان و خانواده: جلد اول ( مقالات برگزیده سومین همایش آسیب‌های اجتماعی ایران بهار 1397)
ناشر:آگاه پدیدآور: - نویسنده: انجمن‌جامعه‌شناسی‌ایران قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
آسیب‌های شهری و سکونت‌گاهی
ناشر:آگاه پدیدآور: - ویراستار: نسرین اسدی‌جعفری قیمت:۳۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۳۰۰۰۰
آدم فکرهای ناجور
ناشر:بان پدیدآور: - نویسنده: بهاء‌الدین مرشدی قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
آتش و خاکستر : موفقیت و شکست در سیاست
ناشر:آگاه پدیدآور: - نویسنده: مایکل ایگناتیف - نویسنده: Michael Ignatieff قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۲۵۰۰
آسیب‌های اجتماعی خانواده : نابسامانی ، خشنونت و طلاق (مجموعه مقالات دومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی در ایران 1)
ناشر:آگاه پدیدآور: - به‌اهتمام: انجمن‌جامعه‌شناسی‌ایران - به‌اهتمام: شورای‌اجتماعی‌کشور قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
آسیب‌های اجتماعی ناشی از حاشیه‌نشینی، روابط همسایگی و آپارتمان‌نشینی: ( مقالات دومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی در ایران، 1391 )
ناشر:آگاه پدیدآور: - به‌اهتمام: انجمن‌جامعه‌شناسی‌ایران - به‌اهتمام: شورای‌اجتماعی‌کشور قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
آسیب‌های اجتماعی‌ـ‌اقتصادی : (مقالات دومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی در ایران، 1391 )
ناشر:آگاه پدیدآور: - نویسنده: گروه نویسندگان قیمت:۱۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰
آخرین یادداشت‌ها
ناشر:آگاه پدیدآور: - نویسنده: فریدریش‌ویلهلم نیچه - مترجم: ایرج قانونی قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
آثار گونه‌گون (جلد دوم )
ناشر:آگاه پدیدآور: - نویسنده: علی شریعتی قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
آثار گونه‌گون (جلد اول )
ناشر:آگاه پدیدآور: - نویسنده: علی شریعتی قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰