دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۴۴)
صفحه ۱ از ۴
Lecture de textes simples
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: Zohreh Joozdani - نویسنده: زهره جوزدانی قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۴۰۰۰
La correspondance
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: Mehri Bahrambelguy - نویسنده: Roya Letafati قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۳۰۰۰
Description d' evenements
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - ویراستار: Soheila Esmaili - نویسنده: Roya Razzaghi قیمت:۱۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۳۵۰۰
Lecture et traduction de textes journalistiques
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: افضل وثوقی قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۳۷۵۰۰
Lecture et comprehension de textes divers
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: سهیلا اسمعیلی قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
Histoire de la traduction (entre l'iran et la france)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: المیرا دادور قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۳۰۰۰
Lecture et traduction de textes islamiques (de sources differentes)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: Afzal Vossoughi - نویسنده: Mahmood Javan قیمت:۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۵۰۰
Lecture de textes Islamiques
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: صفورا ترک‌لادانی قیمت:۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰
‏‫‭La grammaire francaise nom et adjectif: une etude contrastive sur le nom et l'adjectif persan
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: م‍ه‍ری‌ ب‍ه‍رام‌ب‍ی‍گ‍ی‌ - نویسنده: Mehri Bahrambeiguy قیمت:۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰
Lecture et comprehension des textes simples
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: Nazita Azimi Meibodi - نویسنده: Zohreh Joozdani قیمت:۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۶۰۰۰
Correspondance francaise: administrative, commercial, bancaire, juridique
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: م‍ان‍دان‍ا ص‍درزاده‌ قیمت:۲۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۰۰۰۰
Dictionnaire Francais - Persan
ناشر:فرهنگ معاصر پدیدآور: قیمت:۰ قیمت سایت:۰