دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۵۲)
صفحه ۱ از ۴
6 متفکر اگزیستانسیالیست: فریدریش نیچه، گاریل مارسل، ژان‌پل سارتر، کارل یاسپرس، مارتین هایدگر، سورن کی‌یرکه‌گور
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - نویسنده: هرولدجان بلاکهام - مترجم: محسن حکیمی قیمت:۳۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۵۰۰۰
اگزیستانسیالیسم چیست؟
ناشر:آگاه پدیدآور: - نویسنده: وی‍ل‍ی‍ام‌ ب‍ارت‌ - نویسنده: William Barrett قیمت:۲۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰
ایدئالیسم
ناشر:ققنوس پدیدآور: - نویسنده: پل گایر - نویسنده: Paul Guyer قیمت:۲۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰
اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر
ناشر:نیلوفر پدیدآور: - مترجم: مصطفی رحیمی - نویسنده: ژان‌پل سارتر قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰
اشارت‌های پست‌مدرنیته
ناشر:ققنوس پدیدآور: - مترجم: حسن چاوشیان - نویسنده: زیگمونت باومن قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
افسون‌زدگی جدید: هویت چهل تکه و تفکر سیار
ناشر:فرزان روز پدیدآور: - نویسنده: داریوش شایگان - مترجم: فاطمه ولیانی قیمت:۷۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰۰
پارادایم کثرت‌گرا: امیدها و بیم‌ها
ناشر:اختران پدیدآور: - نویسنده: بهمن بازرگانی قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
انقلاب امید: در ریشه‌های عوامل غیراومانیستی و اومانیستی جامعه صنعتی
ناشر:مروارید پدیدآور: - مترجم: مجید روشنگر - نویسنده: اریک فروم قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
پایان مدیریت: فروپاشی روایت‌های مدیریت در دوران مدرن
ناشر:نشر نی پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا آهنچیان - ویراستار: لاله خاکپور قیمت:۳۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۰۰۰۰
ادبیات پسامدرن
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - نویسنده: پیام یزدانجو قیمت:۳۵۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۵۰۰۰
نقد پلورالیستی
ناشر: کتاب آمه پدیدآور: - نویسنده: بهمن بازرگانی قیمت:۴۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۰۰۰۰
اتمیسم منطقی
ناشر:نشر علم پدیدآور: - نویسنده: برتراند راسل - مترجم: جلال پی‌کانی قیمت:۳۴۵۰۰ قیمت سایت:۳۴۵۰۰