دسته بندی محصولات

ليست كتاب هاي حسن افشار
تعداد يافت شده (۳۴)
صفحه ۱ از ۳
آنچه با پول نمی‌توان خرید: مرزهای اخلاقی بازار
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - مترجم: حسن افشار - نویسنده: مایکل‌ج سندل قیمت:۱۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۵۰۰۰
تاریخ علم مردم
ناشر:نشر ماهی پدیدآور: - مترجم: حسن افشار - نویسنده: کلیفورد کانر قیمت:۱۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۵۰۰۰
ایران و جنگ جهانی اول آوردگاه ابردولت‌ها
ناشر:نشر ماهی پدیدآور: - ویراستار: تورج اتابکی - مترجم: حسن افشار قیمت:۵۵۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰
اختناق ایران
ناشر:نشر ماهی پدیدآور: - مترجم: حسن افشار - نویسنده: ویلیام مورگان شوستر قیمت:۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰
تاریخ علم کمبریج
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - مترجم: حسن افشار - نویسنده: کالین رونان قیمت:۴۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۴۷۵۰۰۰
تاریخ فلسفه: فلسفه قرون وسطا از آوگوستینوس تا اسکوتوس
ناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی پدیدآور: - مترجم: ابراهیم دادجو - نویسنده: فردریک‌چارلز کاپلستون قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
تاریخ هنر: سده‌ی بیستم
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - مترجم: حسن افشار - نویسنده: رزمری لمبرت قیمت:۴۳۰۰۰ قیمت سایت:۴۳۰۰۰
اختناق ایران
ناشر:نشر ماهی پدیدآور: - مترجم: حسن افشار - نویسنده: ویلیام مورگان شوستر قیمت:۰ قیمت سایت:۰
تاریخ هنر: رنسانس
ناشر:مرکز پدیدآور: - مترجم: حسن افشار - نویسنده: رزا ماریا لتس قیمت:۴۳۰۰ قیمت سایت:۴۳۰۰
تاریخ هنر: سده‌های میانه
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - مترجم: حسن افشار - نویسنده: آن شیور-کراندل قیمت:۴۳۰۰۰ قیمت سایت:۴۳۰۰۰
ایران در بحران: زوال صفویه و سقوط اصفهان
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - مترجم: حسن افشار - نویسنده: رودلف‌پی. متی قیمت:۱۹۸۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۸۰۰۰
آنچه با پول نمی‌توان خرید: مرزهای اخلاقی بازار
ناشر:مرکز پدیدآور: - مترجم: حسن افشار - نویسنده: مایکل‌ج سندل قیمت:۱۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۵۰۰۰