فهرست شماره حساب ها براي پرداخت پول

بانك ملي سيبا  0106349344000

بانك سامان  1 - 1393065 - 24 - 9451