دسته بندی محصولات

ليست كتاب هاي انتشارات موسسه دانش پارسيان
تعداد يافت شده (۳۳)
صفحه ۱ از ۳
آشنایی با مبانی الگوی مصرف
ناشر:موسسه دانش پارسیان پدیدآور: قیمت:۲۴۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰
اکسس (Office 2003 = (Access
ناشر:موسسه دانش پارسیان پدیدآور: - نویسنده: ابراهیم ابراهیم‌بای‌سلامی قیمت:۲۷۰۰۰ قیمت سایت:۲۷۰۰۰
پاورپوینت (Office 2003 = (PowerPoint
ناشر:موسسه دانش پارسیان پدیدآور: - نویسنده: ابراهیم ابراهیم‌بای‌سلامی قیمت:۲۸۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰
اینترنت = Internet
ناشر:موسسه دانش پارسیان پدیدآور: - نویسنده: ابراهیم ابراهیم‌بای‌سلامی قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰
الگوی مصرف
ناشر:موسسه دانش پارسیان پدیدآور: قیمت:۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰
اکسل (Excel) Office 2003
ناشر:موسسه دانش پارسیان پدیدآور: - نویسنده: ابراهیم ابراهیم‌بای‌سلامی قیمت:۲۷۰۰۰ قیمت سایت:۲۷۰۰۰
طبقه‌بندی و شرح جامع مشاغل آموزش و پرورش و کتابخانه
ناشر:موسسه دانش پارسیان پدیدآور: - نویسنده: ابراهیم ابراهیم‌بای‌سلامی قیمت:۳۰۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۵۰۰۰
طبقه‌بندی و شرح جامع مشاغل تولید
ناشر:موسسه دانش پارسیان پدیدآور: - نویسنده: ابراهیم ابراهیم‌بای‌سلامی قیمت:۴۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۴۹۵۰۰۰
طبقه‌بندی و شرح جامع مشاغل خدمات حفاظتی
ناشر:موسسه دانش پارسیان پدیدآور: - نویسنده: ابراهیم ابراهیم‌بای‌سلامی قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
طبقه‌بندی و شرح جامع مشاغل: پشتیبانی تندرستی
ناشر:موسسه دانش پارسیان پدیدآور: - نویسنده: ابراهیم ابراهیم‌بای‌سلامی قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
طبقه‌بندی و شرح جامع مشاغل: پشتیبانی اداری و دفتری
ناشر:موسسه دانش پارسیان پدیدآور: - نویسنده: ابراهیم ابراهیم‌بای‌سلامی قیمت:۳۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۳۵۰۰۰
طبقه‌بندی و شرح جامع مشاغل: امور بازرگانی و مالی
ناشر:موسسه دانش پارسیان پدیدآور: - نویسنده: ابراهیم ابراهیم‌بای‌سلامی قیمت:۲۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۳۵۰۰۰