دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۱۳۱)
صفحه ۱ از ۱۱
آب و هواشناسی توریسم (ویراست2)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: حسن ذوالفقاری - ویراستار: بهروز صراف قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۳۷۵۰۰
آب و هواشناسی کاربردی (کد 2778 )
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: حسین محمدی قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
Seismic vulnerability and capacity assessment of Tehran
ناشر:دانش و فن پدیدآور: - نویسنده: مریم فرزانه - نویسنده: بهرام عنایتی قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
آب و هواشناسی شهری [کد 3236 ]
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: حسین محمدی قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰
آب و هواشناسی مناطق خشک [کد 3237 ]
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: حسین محمدی - ویراستار: فرشاد رضوان قیمت:۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰
Catalogue of earthquake strong ground motion records (2008)
ناشر:مرکز تحقیقات‌ ساختمان ‌و مسکن پدیدآور: - نویسنده: Hosein Mirzaei Alavijeh - نویسنده: Mahmood Fatemi Aghda قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰
Petroleum geology of the Persian Gulf
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: فریدون غضبان - نویسنده: Fereydoun Ghazban قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
Catalogue of earthquake strong ground motion records (2007)
ناشر:مرکز تحقیقات‌ ساختمان ‌و مسکن پدیدآور: - نویسنده: Hosein Mirzaei Alavijeh - نویسنده: Mahmood Fatemi Aghda قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰
Building and housing research center: catalogue of earthquake strong ground motion records
ناشر:مرکز تحقیقات‌ ساختمان ‌و مسکن پدیدآور: - ویراستار: S.m. FatamiAghcta - ویراستار: H MirzaeiAlavijeh قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰
Catalogue of earthquake strong motion records (2002)
ناشر:مرکز تحقیقات‌ ساختمان ‌و مسکن پدیدآور: - ویراستار: Heidarinejad - ویراستار: Mirzaei قیمت:۰ قیمت سایت:۰
Catalogue of earthquake strong motion resords (2001)
ناشر:مرکز تحقیقات‌ ساختمان ‌و مسکن پدیدآور: - ویراستار: Heidarinejad - ویراستار: Mirzaei قیمت:۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰
آب و هوای کره زمین (جلد اول ) [کد 94 ]
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - مترجم: هوشنگ قائمی - نویسنده: کیت بوشر قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۵۰۰۰