دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۱۸)
صفحه ۱ از ۲
اصول کاربردی نظارت بر امنیت شبکه: تشخیص، نفوذ و پاسخ
ناشر:ادبستان پدیدآور: - نویسنده: ریچارد بی‌ژلیچ - مترجم: محمدعلی بالافر قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
نسیم صبا
ناشر:شرکت سهامی کتابهای جیبی پدیدآور: - تدوین: سیدفرید قاسمی قیمت:۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰
نمایه روزنامه مجلس
ناشر:مجلس شورای اسلامی، کتابخانه موزه و مرکز اسناد پدیدآور: قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
بهار
ناشر:امیرکبیر، کتابهای جیبی پدیدآور: - به‌اهتمام: سیدفرید قاسمی قیمت:۱۲۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰
خاطرات وحید
ناشر:امیرکبیر، کتابهای جیبی پدیدآور: - به‌اهتمام: سیدفرید قاسمی قیمت:۱۲۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰
کتاب امروز
ناشر:امیرکبیر، کتابهای جیبی پدیدآور: - نویسنده: سیدفرید قاسمی قیمت:۱۲۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰
آیین اسلام
ناشر:امیرکبیر، کتابهای جیبی پدیدآور: - به‌اهتمام: سیدفرید قاسمی قیمت:۱۲۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰
مجله مسلمین
ناشر:امیرکبیر، کتابهای جیبی پدیدآور: - به‌اهتمام: سیدفرید قاسمی قیمت:۱۲۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰
آشنایی با کتاب
ناشر:امیرکبیر، کتابهای جیبی پدیدآور: - گردآورنده: سیدفرید قاسمی قیمت:۱۲۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰
دانش
ناشر:امیرکبیر، کتابهای جیبی پدیدآور: - به‌اهتمام: سیدفرید قاسمی قیمت:۱۲۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰
دلیل: المجلات و الدوریات العربیه الصادره فی الجمهوریه الاسلامیه فی ایران
ناشر:دارالهدی پدیدآور: - نویسنده: سیدمحمود غریفی‌بحرانی قیمت:۰ قیمت سایت:۰
آموزگار: سال اول شمارگان 1 تا 23
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - مقدمه: فریدون نوزاد قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰