دسته بندی محصولات

ليست كتاب هاي ژوزه ساراماگو
تعداد يافت شده (۲۸)
صفحه ۱ از ۲
بینایی
ناشر:آسمان علم پدیدآور: - نویسنده: ژوزه ساراماگو - مترجم: معصومه حکیمی قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
در ستایش مرگ
ناشر:مروارید پدیدآور: - نویسنده: ژوزه ساراماگو - نویسنده: شهریار وقفی‌پور قیمت:۱۰۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۵۰۰۰
دخمه
ناشر:نشر روزگار پدیدآور: - نویسنده: ژوزه ساراماگو قیمت:۵۴۰۰۰ قیمت سایت:۵۴۰۰۰
بینایی
ناشر:جمهوری پدیدآور: - نویسنده: ژوزه ساراماگو - مترجم: سیدحبیب گوهری‌راد قیمت:۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰
بینایی
ناشر:روزگار پدیدآور: - نویسنده: ژوزه ساراماگو - مترجم: عبدالرضا روزخوش قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰
بلم سنگی
ناشر:هاشمی پدیدآور: - نویسنده: ژوزه ساراماگو - مترجم: مهدی غبرایی قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰
سال مرگ ریکاردو ریش
ناشر:هاشمی پدیدآور: - مترجم: عباس پژمان - نویسنده: ژوزه ساراماگو قیمت:۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۰۰۰
بلم سنگی
ناشر:نشر علم پدیدآور: - نویسنده: ژوزه ساراماگو - مترجم: کیومرث پارسا قیمت:۴۸۵۰۰ قیمت سایت:۴۸۵۰۰
دخمه
ناشر:روزگار پدیدآور: - مترجم: کیومرث پارسای - نویسنده: ژوزه ساراماگو قیمت:۴۳۰۰۰ قیمت سایت:۴۳۰۰۰
برخاسته از گور
ناشر:شیرین پدیدآور: - مترجم: کیومرث پارسای - نویسنده: ژوزه ساراماگو قیمت:۴۹۵۰۰ قیمت سایت:۴۹۵۰۰
بینایی
ناشر:شرکت انتشارات شیرین پدیدآور: - مترجم: کیومرث پارسای - نویسنده: ژوزه ساراماگو قیمت:۰ قیمت سایت:۰
بینایی
ناشر:مجید پدیدآور: - نویسنده: ژوزه ساراماگو - مترجم: علیرضا شاهری قیمت:۱۵۹۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۹۰۰۰