سبد خرید

هيچ محصولي براي خريد انتخاب نكرده ايد
مجموع : 0 ريال


عضویت


ثبت نام

فهرست موضوعی

آمار سایت

<

ليست كتاب در زمينه 530 فيزيك|انتشارات نگین

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (87)

آزمايشگاه كنترل حركت (جلد 4)

پدیدآور: مرضيه ناصري

قيمت: 180000 ريال

انتقال حرارت: اصول و كاربرد

پدیدآور: محمد خشنودي؛ حسين نوعي

قيمت: 350000 ريال

پاسخ به مسايل الكترومغناطيس ميدان و موج

پدیدآور: آرياز برادراني

قيمت: 60000 ريال

تشريح كامل مسائل فيزيك هاليدي: (الكتريسيته و مغناطيس)

پدیدآور: عليرضا بزرگ‌نژاد؛ مهدي باقري

قيمت: 25000 ريال


آشنايي با مكانيك كلاسيك

پدیدآور: آتام‌پاركاش آريا؛ جعفر گودرزي

قيمت: 370000 ريال

اندازه‌گيري و آشكارسازي تابش‌هاي هسته‌اي

پدیدآور: نيكلاس سولفانيديس؛ رحيم كوهي؛ محمدهادي هادي‌زاده‌يزدي

قيمت: 165000 ريال

پرسش‌هاي چهارگزينه‌اي طبقه‌بندي شده فيزيك پايه 1 ( مكانيك)

پدیدآور: مجتبي عابدي؛ محمدرضا بهاري

قيمت: 15000 ريال

تشريح كامل مسائل فيزيك هاليدي: (مكانيك)

پدیدآور: عليرضا بزرگ‌نژاد؛ مهدي باقري

قيمت: 45000 ريال


ابر فضا

پدیدآور: ميچيو كاكو؛ نادر جواني؛ محمدرضا مسرور

قيمت: 95000 ريال

ان‍دازه‌گ‍ي‍ري‌ و آش‍ك‍ارس‍ازي‌ ت‍اب‍ش‌ه‍اي‌ ه‍س‍ت‍ه‌اي‌

پدیدآور: نيكلاس سولفانيديس؛ Nicholas Tsoulfanidis؛ رحيم كوهي

قيمت: 165000 ريال

تشريح كامل مسائل فيزيك:ج1 مكانيك V5

پدیدآور: محمد كاوئي؛ محبوبه كاوئي

قيمت: 70000 ريال


اصول كامل برق صنعتي طبق استاندارد سازمان جهاني كار ILO

پدیدآور: بهروز احمدي

قيمت: 120000 ريال

براي عشق به فيزيك: از انتهاي رنگين‌كمان تا لبه زمان: شگفتي‌هاي فيزيك

پدیدآور: والنراچ.جي. لووين؛ وارن گلدستاين؛ جميل آريايي

قيمت: 215000 ريال


ال‍ف‍ب‍اي‌ ف‍ي‍زي‍ك‌ پ‍لاس‍م‍ا

پدیدآور: ل‍ي‌ي‍ف‌ آن‍دري‌ي‍وي‍چ‌ آرت‍س‍ي‍م‍ووي‍چ‌؛ Lev Andreevich Artsimovich؛ م‍ح‍م‍ود ق‍رآن‌ن‍وي‍س‌

قيمت: 83000 ريال

برق كار صنعتي درجه 2

پدیدآور: اميررضا خدائي

قيمت: 190000 ريال

جهان در پوست گردو: دنباله كتاب تاريخچه زمان

پدیدآور: استيون‌ويليام هاوكينگ؛ محمدرضا محجوب

قيمت: 195000 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 5

Design and Implementation by pubiran.ir