سبد خرید

هيچ محصولي براي خريد انتخاب نكرده ايد
مجموع : 0 ريال


عضویت


ثبت نام

فهرست موضوعی

آمار سایت

<

ليست كتاب هاي حيدرعلي هومن

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (12)

آمار توصيفي در علوم رفتاري

پدیدآور: حيدرعلي هومن

قيمت: 160000 ريال

اندازه‌گيريهاي رواني و تربيتي (فن تهيه تست و پرسشنامه)

پدیدآور: حيدرعلي هومن

قيمت: 38000 ريال

راهنماي عملي تدوين پايان‌نامه تحصيلي

پدیدآور: حيدرعلي هومن

قيمت: 35000 ريال

رياضيات پايه آمار و احتمال

پدیدآور: حيدرعلي هومن

قيمت: 26000 ريال


استنباط آماري در پژوهش رفتاري

پدیدآور: حيدرعلي هومن

قيمت: 290000 ريال

تحليل داده‌هاي چند متغيري در پژوهش رفتاري

پدیدآور: حيدرعلي هومن

قيمت: 400000 ريال

راهنماي عملي تهيه و نمايش جدولهاي آماري در پژوهش رفتاري

پدیدآور: آدلها يد ا. ام. نيكول؛ پني ام. پكسمن؛ حيدرعلي هومن

قيمت: 70000 ريال

شناخت روش علمي در علوم رفتاري

پدیدآور: حيدرعلي هومن

قيمت: 250000 ريال


اندازه‌گيريهاي رواني و تربيتي (فن تهيه تست و پرسشنامه)

پدیدآور: حيدرعلي هومن

قيمت: 61000 ريال

راهنماي عملي پژوهش كيفي

پدیدآور: حيدرعلي هومن

قيمت: 60000 ريال

راهنماي عملي فراتحليل در پژوهش علمي

پدیدآور: حيدرعلي هومن

قيمت: 80000 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 2

Design and Implementation by pubiran.ir